Všeobecné záväzné nariadenia 9/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2018 o nakladaní s odpadmi na území obce

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ