Menu

Voľby na hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica

OBEC ORAVSKÁ JASENICA

V súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlasuje obecné  zastupiteľstvo konanie volieb na  hlavného kontrolóra obce

na 26. marca 2018.

 

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

1. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Oravská Jasenica
(ďalej len „hlavný kontrolór“) je ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.

2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra,
musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Zastupiteľstva obce Oravská Jasenica (ďalej len „zastupiteľstvo“). Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

4. Termín ukončenia podávania prihlášok je 12. marca 2018 do 14.00 hod. Prihlášku treba odovzdať v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“, do podateľme Obecného  úradu č. 126, Oravská Jasenica.

Spôsob vykonania voľby:

5. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok  vykoná starosta obce za prítomnosti pracovníčky obce Mgr. Eleny Ferancovej dňa 12. marca 2018 o 14.30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu. O výsledku spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne osobne doručených do podateľne a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.

6. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne  pozvaný na zasadnutie zastupiteľstva dňa 26. 3. 2018 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Oravská Jasenica“ v časovom rozsahu max. 5 min.

7. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov v zasadacej miestnosti úradu. Voľby riadi Volebná komisia, ktorá sa skladá z troch členov zastupiteľstva.

8. Volebná komisia vydá hlasovací lístok  poslancom proti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou „Obec Oravská Jasenica“, sa budú považovať za neplatné.

9. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok  do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, otvorí Volebná komisia zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov.

10. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý člen Volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.

11. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.


Vykonanie voľby:

12. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.

13. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov.

14. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov.

15. V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

16. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti zastupiteľstva Obce Oravská Jasenica riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda Volebnej komisie.

17. Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho funkčného obdobia členom politickej strany alebo hnutia. Túto skutočnosť musí doložiť čestným vyhlásením v deň podpisu pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva bude so zvoleným hlavným kontrolórom podpísaná od 2.4.2018.Pracovný úväzok je dve hodiny týždenne. Kandidát zvolený za hlavného kontrolóra je povinný predložiť starostovi Obce Oravská Jasenica pri podpise pracovnej zmluvy písomné čestné vyhlásenie o tom, že  nie je členom žiadnej politickej strany alebo politického hnutia.

18. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce, resp. podľa osobitného zákona. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy doručiť úradu písomné vzdanie sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu zamestnanca obce Oravská Jasenica, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú dohodu so zamestnávateľom – Obec Oravská Jasenica o skončení doterajšieho pracovného pomeru.

19. Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

20. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 02.04.2018, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

                                                                                                   

                                                                                                    Ing. Karol Graňák
                                                                                                       starosta obce                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.