Menu

Platné VZN

    číslo     názov      

platnosť
od dňa:

 
VZN   16/2018   VZN obce Oravská Jasenica o podrobnostiach financovania materskej školy a školských zariadení zriadených obcou   ikona pdf d   01.01.2019  
VZN   15/2018   VZN obce Oravská Jasenica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou   ikona pdf d   01.01.2019  
VZN   14/2018   VZN obce Oravská Jasenica o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou   ikona pdf d   01.01.2019  
VZN   13/2018   VZN obce Oravská Jasenica o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou   ikona pdf d   01.01.2019  
VZN   12/2018   VZN obce Oravská Jasenica o miestnych daniach na území obce   ikona pdf d   01.01.2019  
VZN   11/2018   VZN obce Oravská Jasenica o dani z nehnuteľnosti na území obce   ikona pdf d   01.01.2019  
VZN   10/2018   VZN obce Oravská Jasenica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   ikona pdf d   01.01.2019  
VZN   9/2018   VZN obce Oravská Jasenica o nakladaní s odpadmi na území obce   ikona pdf d   01.01.2019  
VZN   8/2018   VZN obce Oravská Jasenica o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva psími výkalmi   ikona pdf d   25.10.2018  
 VZN   7/2018   VZN obce Oravská Jasenica o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa   ikona pdf d   25.10.2018  
 VZN   6/2018   VZN obce Oravská Jasenica o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce    ikona pdf d   25.10.2018  
 VZN   5/2018   VZN obce Oravská Jasenica o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene   ikona pdf d   25.10.2018  
VZN   4/2018   VZN obce Oravská Jasenica o určení postupu, podmienok a výšky úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravská Jasenica   ikona pdf d   01.01.2019  
        Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Oravská Jasenica   ikona pdf d   01.12.2018  
VZN   2/2018   VZN obce Oravská Jasenica o podmienkach umiestňovania volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Oravská Jasenica   ikona pdf d   01.08.2018  
VZN   1/2018   VZN obce Oravská Jasenica o organizácii miestneho referenda v obci Oravská Jasenica   ikona pdf d   01.08.2018  
VZN   3/2017    VZN Prevádzkový poriadok pohrebiská obce Oravská Jasenica    ikona pdf d   01.01.2018  
VZN   2/2017   VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica   ikona pdf d   01.01.2018  
VZN   1/2017    VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Oravská Jasenica   ikona pdf d    12.07.2017  
VZN    5/2016    VZN o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu     ikona pdf d    01.01.2017  
VZN   4/2016   VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Oravská Jasenica   ikona pdf d   01.01.2017  
VZN   3/2016   VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Oravská Jasenica   ikona pdf d   01.01.2017  
VZN   2/2016   VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní   ikona pdf d   04.11.2016  
VZN   4/2014   VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Or. Jasenica   ikona pdf d   01.01.2015  
VZN   3/2014   VZN o záväznej časti územného plánu obce Oravská Jasenica   ikona pdf d   18.11.2014  
VZN   3/2013   VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Or. Jasenica   ikona pdf d   09.07.2013  
VZN   2/2012   VZN prevádzkový poriadok pohrebiská obce Or. Jasenica   ikona pdf d      
VZN   5/2011   VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce   ikona pdf d   01.01.2012  
VZN   4/2011   VZN o určení pravidiel pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach   ikona pdf d   01.01.2012  
Dodatok   2/2010   Dodatok č. 2/2010 k VZN 6/2008 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kú v mieste, kde je vybudovaná verejná kanalizácia   ikona pdf d   16.01.2011  
VZN   2/2011   VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o umiestňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Or. Jasenica   ikona pdf d      
Dodatok   1/2010   Dodatok č. 1/2010 k VZN 6/2008 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kú v mieste, kde je vybudovaná verejná kanalizácia   ikona pdf d   15.03.2010  
VZN   4/2009   VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Or. Jasenica   ikona pdf d   01.01.2010  
VZN   2/2009   VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Or. Jasenica   ikona pdf d   01.01.2010  
VZN   8/2008   VZN o niektorých podmienkach držania psov   ikona pdf d   08.12.2008  
VZN   6/2008   VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kú v mieste, kde je vybudovaná verejná kanalizácia   ikona pdf d   08.12.2008  
VZN   5/2006   VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach v obci Or. Jasenica   ikona pdf d   11.12.2006  

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.