Aktuálne výzvy

Názov:  Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií -  word logo
- zmluva o dielo -   word logo
- výkaz výmer -  microsoft logo excel 0
- Sprievodná správa -ikona pdf d
- Súhrnná technická správa - ikona pdf d
- 0_obálka - ikona pdf d
- 1_SS -ikona pdf d
- 2_STS - ikona pdf d
- 3_Situácia - ikona pdf d
- 3_1_Situácia škola -ikona pdf d
- 3_2_Situácia obecný úrad -ikona pdf d
- 4_VPR_Drenážnym potrubím -ikona pdf d
- 5_VPR_BG žľabom -ikona pdf d
- 6_VPR_Dažďovou záhradou s RVikona pdf d
- 7_VPR_Dažďovou záhradou s výsadbouikona pdf d
- 8_VPR_Uloženie potrubiaikona pdf d
- 9_VVRikona pdf d

 

 

Názov: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – NÁBYTOK

- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
-
 Príloha č. 2 - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - ikona pdf d

- Príloha č. 3 - word logo
- Príloha č. 3 -ikona pdf d
- Príloha č. 4 - word logo
- Príloha č. 4 -ikona pdf d
- Príloha č. 5 - word logo
- Príloha č. 5 -ikona pdf d

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania ikona pdf d

Názov: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – IKT

- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
-
 Príloha č. 2 - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - ikona pdf d

- Príloha č. 3 - word logo
- Príloha č. 3 -ikona pdf d
- Príloha č. 4 - word logo
- Príloha č. 4 -ikona pdf d
- Príloha č. 5 - word logo
- Príloha č. 5 -ikona pdf d

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania ikona pdf d

Názov: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – DIDAKTICKÉ POMÔCKY

- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
-
 Príloha č. 2 - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - ikona pdf d

- Príloha č. 3 - word logo
- Príloha č. 3 -ikona pdf d
- Príloha č. 4 - word logo
- Príloha č. 4 -ikona pdf d
- Príloha č. 5 - word logo
- Príloha č. 5 -ikona pdf d

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania ikona pdf d

 

Názov: Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie
do priemyselnej zóny obce a športového areálu
  
- výzva na predloženie ponuky -         ikona pdf d

- príloha č. 1 - Cenová ponuka -           word logo
- príloha č. 2 zadanie -                         microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 čestné vyhlásenie -        word logo
- príloha č. 4 zmluva o dielo -            word logo
- situácia -                                             ikona pdf d
- priečny rez 1 -                                    ikona pdf d
- priečny rez 2 -                                    ikona pdf d 
- priečny rez 3 -                                    ikona pdf d 
- priečny rez 4 -                                    ikona pdf d 
- rez priepust -                                      ikona pdf d 
- dopravné napojenie -                        ikona pdf d 
- technická správa -                             ikona pdf d 
- pozdĺžny profil -                                ikona pdf d