Menu

NÁVRH - Pomenovanie ulíc v našej obci

Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici, Vám predkladajú NÁVRH POMENOVANIA ULÍC v našej obci.
Hlavným dôvodom pomenovania ulíc je zlepšenie orientácie pre záchranné zložky, kuriérov a občanov.
Týmto by sme chceli požiadať obyvateľov našej obce, aby sa vyjadrili k návrhu pomenovania ulíc. V prípade, že máte aj iné návrhy pomenovania ulíc môžete ich zaslať na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo zavolajte na telefónne číslo 043/5525121.
Pomenovanie ulíc nie je záležitosť týždňa ale môže trvať aj niekoľko mesiacov.

NÁVRH pomenovania ulíc- Zobraziť TU

Pozvánka zasadanie OZ 22.06.2020

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d
- predkladacia správa - ikona pdf d
- záverečný účet obce - ikona pdf d
- zmluva č. 107/2020 - ikona pdf d
- dodatok č. 4 k zmluve o nájme  - ikona pdf d


V Or. Jasenici dňa 12.06.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22. júna  t. j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prevzatie záložného práva na novovytvorenej parcele C - KN č. 3430/10 - zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2 v prospech Slovenskej sporiteľne a.s.
5. Dodatok č. 4 k zmluve o nájme, uzatvorenej 04.07.2005 medzi vlastníkom Obcou Oravská Jasenica a nájomcom Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín o prenájme „Rozšírenie vodovodu Za vodou, Oravská Jasenica“ v rozsahu: SO 01 Vodovod - vetva V – HDPE DN 110 v dĺžke 136,8 m.
6. Zmluva č. 107/2020 o postúpení investičných práv a povinností uzavretú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi postupujúcim Obcou Oravská Jasenica a preberajúcim Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín, o bezodplatné postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich z  rozhodnutia OU-NO-OSZP-2020/008376 vydaného Okresným úradom Námestovo, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 29.05.2020, na vybudovanie stavby „Oravská Jasenica, Lanov jarok – rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ v rozsahu: SO 01 Vodovod – potrubie HDPE DN 110 v dĺžke 248 m a SO 02 Splašková kanalizácia - potrubie plastové DN 250 o dĺžke 402 m
7. Záverečný účet obce za rok 2019
8. Žiadosť p. Dušana Jasenka, bytom Oravská Jasenica č. d. 404
9. Žiadosť p. Rudolfa Buchu, bytom Oravská Jasenica č. d. 438
10. Žiadosť p. Milana Jadroňa, bytom Oravská Jasenica č. d. 294
11. Odkúpenie – predaj časti pozemkov na základe GP č. 224/2018
12. Interpelácie poslancov
13. Záver.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

 

Ing. Karol Graňák v. r
      starosta obce

ARRIVA Liorbus, a.s. - zmeny od 01.06.2020

Bez názvu

V súlade s Opatrením VÚC Žilina -  na úpravu prevádzky o mimoriadnu zmenu cestovných poriadkov  od 01.06.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime, pričom zároveň budú prevádzkované autobusové spoje, zabezpečujúce dochádzanie detí, žiakov a zamestnancov do a z materských a základných škôl (l. stupeň + piaty ročník).

prílohy:
Zobraziť príloha č. 1 - ikona pdf d 
Zobraziť príloha č. 2 - ikona pdf d  
Zobraziť príloha č. 3 - ikona pdf d  
Zobraziť príloha č. 4 - ikona pdf d  

 

Upozornenie

Na základe množiacich sa sťažností vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov a lesov na devastáciu takýchto pozemkov motocyklami, štvrkolkami a inými motorovými vozidlami, obecný úrad v Oravskej Jasenici upozorňuje všetkých, že jazdenie po ornej pôde, trvalých trávnych porastoch a lesoch mimo vyznačených poľných ciest a zastavaného územia obce je porušovaním §305 odst.2 trestného zákona, keďže celý kataster obce okrem jej zastavaného územia sa nachádza v chránenom krajinnom území Horná Orava a chránenom vtáčom území NATURA 2000 v II. a III. stupni ochrany prírody. Za takéto konanie môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody až na 1 rok.

Celé znenie odstavca §305 odst.2 je nasledovné:

"Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok".

Kontrolu takýchto porušení robí štátna ochrana prírody a enviromentálna polícia SR. Preto apelujeme na všetkých, aby rešpektovali zákon a hlavne vlastnícke práva vlastníkov pozemkov.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.