Menu

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 25.09.2019

ZOBRAZIŤ PDF ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa  17.09.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 25. septembra 2019 t. j. v stredu o 18,45 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Voľba komisii.
3. Kontrola uznesení
4.  1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 20.04.2018, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na realizáciu projektu: Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi, ktorý bude realizovaný obcou Oravská Jasenica
     2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
     3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu 11 500,00 EUR
5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení časti parciel pod miestnu komunikáciu
6. Nákup samochodnej kosačky Hayter
7. Diskusia
8. Záver.


                               Ing. Karol Graňák v. r.
                                        starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

ZŠ s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica - Voľné pracovné miesto - Školský psychológ

Voľné pracovné miesto - ŠKOLSKÝ   PSYCHOLÓG
Pracovná pozícia: Školský psychológ   
Úväzok: 50%
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 09/2019
Kvalifikačné predpoklady
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

Dátum predloženia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 13. septembra 2019.
Predloženie žiadosti poštou alebo osobne. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.
Na adresu:
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka
Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Africký mor ošípaných

mor ošípaných page 0001Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava
_____________________________________________________________________________________________

 • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
 • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
 • prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
 • u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
 • charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
 • Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

Chovy ošípaných – prevencia

 • dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
 • nákup ošípaných len s overených registrovaných chovov v SR
 • zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
 • rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
 • zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
 • zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
 • pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

Upozornenie pre drobnochovateľov ošípaných. !!!!!
Každý chovateľ ošípanej je povinný zaregistrovať každé zviera v centrálnom registri hospodárskych zvierat Žilina.
Sú dva spôsoby, ako možno chovať ošípané – na klasickej farme, alebo na tzv. „D“ farme.

 Klasická farma
Pokiaľ mám zaregistrovanú klasickú  farmu, stačí ju rozšíriť o ošípané. Je potrebné zájsť na veterinárnu správu a tam rozšíriť farmu o chov ošípaných. Alebo si môžem zaregistrovať farmu novú. Následne je možné prisúvať ošípané  zo zaregistrovaných chovov (vyplní sa tlačivo „Doklad o premiestnení ošípaných“ a zašle do CEHZ). Pri zabíjaní sa domáca zabíjačka vopred telefonicky nahlási na veterinárnu správu do Dolného Kubína – 043/5820 930, následne sa ošípaná odhlási z chovu na tlačive „Hlásenie zmien v počte ošípaných“ – kód 61. Nie je potrebný zberný list z kafilérie! Na klasickej farme sa vedie individuálny register.

 „D“ farma
Pokiaľ chcem kúpiť ošípanú len na dochovanie a zabitie, môžem si zaregistrovať tzv. „D“ farmu.  Pri tejto registrácii nepotrebujem potvrdenie od veterinárnej správy. Farmu si zaregistrujem na tlačive „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ – vyplnené zašlem do CEHZ. Pridelia mi číslo farmy začínajúce písmenom D. Toto číslo ďalej používam pri nákupe ošípaných od zaregistrovaného chovateľa. Pri nákupe ošípanej na takúto farmu sa vypĺňa tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“. Pri domácej zabíjačke ošípanej zabíjačku nahlásim vopred telefonicky na veterinárnu správu do Dolného Kubína – 043/5820 930. Potom už nič neodhlasujem. Dôležité je, že:

 • „D“ farma sa registruje na rodné číslo a slúži len na zabitie, prípadne dochovanie a zabitie ošípaných
 • „D“ farmu si registrujem sám, bez potvrdenia veterinárov!
 • „D“ farmu mi zaregistrujú len na rodné číslo, ktoré ešte nie je použité pri inej farme (bežnej)
 • z „D“ farmy sa už ošípané neodhlasujú z centrálnej evidencie
 • z „D“ farmy ošípanú nepresuniem ďalšiemu chovateľovi – čiže pokiaľ chcem chovať ošípané (prasnice) a predávať prasiatka, musím mať klasickú farmu

Nákup ošípaných do registrovaného chovu je možné len z registrovaného chovu v SR.

Oficiálny nákup z iných krajín EU nutné konzultovať s príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Nákup od priekupníkov ošípaných z neregistrovaných chovov  je zakázaný !!!!

Užívatelia poľovných revírov  ( diviaky) – prevencia

 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
 • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu
 • intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých a podozrivých diviakov
 • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej apohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii
 • zákaz prikrmovania diviakov ( výnimka iba za účelom vnadenia)
 • dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov
 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS

Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora- Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny !

 Na Slovensku sa AMO bol potvrdený výskyt v okrese Trebišov. V  súčasnosti sa vyskytuje vo viacerých krajinách – na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku,   v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom .

Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 19.08.2019

ZOBRAZIŤ PDF ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa  09.08.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 19. augusta 2019 t. j. v pondelok o 19,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
2. Voľba komisii.
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN- zmeny a doplnky č.1 – Územný plán Oravská Jasenica – schválenie

5. Zmeny rozpočtu obce
6. Podanie projektu a schválenie spolufinancovania projektu „ Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny obce a športového areálu z OP – programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 podprogramu 7.2. 
7. Podanie projektu a schválenie spolufinancovania projektu „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku „ zo zdrojov SFZ.
8. Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou v obci - pozemky parcelné číslo E-KN 597/12 o výmere 49 m2 v celosti , E-KN parcelné číslo 597/13 v podiele 1/3 o výmere 43,33 m2, E-KN parcelné číslo 597/16 v podiele 2/3 o výmere 10,67 m2.
9. Žiadosť o prenájom priestorov Bearil s.r.o. Oravská Jasenica.
10. Žiadosť o prenájom obecného pozemku p. Mgr. Tatiany Bakaľovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 451.
11. Označenie ulíc v obci
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. Záver.

                               Ing. Karol Graňák v. r.
                                        starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.