Menu

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 19.08.2019

ZOBRAZIŤ PDF ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa  09.08.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 19. augusta 2019 t. j. v pondelok o 19,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
2. Voľba komisii.
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN- zmeny a doplnky č.1 – Územný plán Oravská Jasenica – schválenie

5. Zmeny rozpočtu obce
6. Podanie projektu a schválenie spolufinancovania projektu „ Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny obce a športového areálu z OP – programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 podprogramu 7.2. 
7. Podanie projektu a schválenie spolufinancovania projektu „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku „ zo zdrojov SFZ.
8. Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou v obci - pozemky parcelné číslo E-KN 597/12 o výmere 49 m2 v celosti , E-KN parcelné číslo 597/13 v podiele 1/3 o výmere 43,33 m2, E-KN parcelné číslo 597/16 v podiele 2/3 o výmere 10,67 m2.
9. Žiadosť o prenájom priestorov Bearil s.r.o. Oravská Jasenica.
10. Žiadosť o prenájom obecného pozemku p. Mgr. Tatiany Bakaľovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 451.
11. Označenie ulíc v obci
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. Záver.

                               Ing. Karol Graňák v. r.
                                        starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - Cenová ponuka kúpa traktora Z-5245, NO394AB

ZOBRAZIŤ PDF ikona pdf d

ZÁPISNICA O VYHODNOTENÍ CENOVÝCH PONÚK

“Cenová ponuka na kúpu traktora Z- 5245, NO394AB”                                                                                                                 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku:
Uchádzač: Marcel Farský, Oravská Jasenica

Uchádzač: Anton Polák, Oravská Jasenica
Uchádzač: Rudolf Majda, Beňadovo
Uchádzač: Radovan Trabalík, Námestovo
Uchádzač: Ing. Jozef Mokoš, Dobrá Niva
Uchádzač: Róbert Gríger, Kláštor pod Znievom
Uchádzač: Pavol Jurkech, Domaniža
Uchádzač: Peter Vaterka, Oravská Jasenica
Uchádzač: Marcel Vráb, Oravská Jasenica
Uchádzač: Ing. Igor Hvolka, Oravská Jasenica
Uchádzač: Roman Žofaj, Oravská Jasenica
Uchádzač: Ing. Jozef Jurkech, Domaniža
Uchádzač: Jaroslav Feranec, Oravská Jasenica

Cenové ponuky uchádzačov a hodnotenie ďalších kritérií:

Uchádzač

Dátum
doručenia

Spôsob
doručenia

cena
s DPH*

CELKOVÉ 
PORADIE

Rudolf Majda, Beňadovo

17.07.2019

osobne

4.000,- €

13.

Jaroslav Feranec, Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

4.100,- €

12.

Radovan Trabalík, Námestovo

18.07.2019

osobne

4.200,- €

11.

Marcel Farský, Oravská Jasenica

15.07.2019

osobne

4.400,- €

10.

Jozef Jurkech, Domaniža

19.07.2019

e-mailom

4.656,- €

9.

Peter Vaterka, Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

5.000,- €

8.

Roman Žofaj, Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

5.020,- €

7.

Pavol Jurkech, Domaniža

19.07.2019

poštou

5.211,- €

6.

Marcel Vráb, Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

5.245,- €

5.

Igor Hvoľka Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

5.300,- €

4.

Anton Polák, Oravská Jasenica

16.07.2019

osobne

5.500,- €

3.

Róbert Gríger, Kláštor pod Znievom

18.07.2019

osobne

6.550,- €

2.

Ing. Jozef Mokoš, Dobrá Niva

18.07.2019

poštou

6.560,- €

1.

*uvedené v „€“

Ponuky boli doručené e-mailom, poštou alebo osobne.
Všetci uchádzači predložili cenové ponuky v lehote určenej vo výzve na predkladanie cenovej ponuky.
Všetci uchádzači splnili požiadavky určené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a boli zaradení do hodnotenia.

Úspešná cenová ponuka:
Ing. Jozef Mokoš, Dobrá Niva, cena: 6.560,00- € s DPH.

Stručné zhodnotenie dôvodov a vyhodnotenia kritérií: najvyššia poskytnutá cena.
Na základe vyhodnotenia ponúk bude s úspešným uchádzačom uzatvorená kúpna zmluva.

V Oravskej Jasenici, dňa 22.07.2019

Ing. Karol Graňák, starosta obce             ____________________________
Zápisnicu napísal: Miriama Lacová        _____________________________

Prílohy: Cenové ponuky uchádzačov 13x

Ponuka prebytočného majetku obce - Predaj Traktora Zetor 5245

Tlačivo: ponuka formát PDF  ikona pdf d alebo formát WORD   word logo

eerbObec Oravská Jasenica,
Obecný úrad  029 64, Oravská Jasenica č.126

 

      Ponuka prebytočného majetku
           obce Oravská Jasenica

 

Obec Oravská Jasenica oznamuje, že z dôvodu prebytočnosti hnuteľného
majetku ponúka na predaj:

              Traktor kolesový poľnohospodársky ZETOR 5245,
        evidenčné číslo: NO394AB za minimálnu cenu 3.000,- €

 

Ponuky je možné predložiť v zalepenej obálke do podateľne obecného úradu
v Oravskej Jasenici – p. Miriame Lacovej alebo poštou na adresu: Obecný úrad Oravská Jasenica,
Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica

Na obálke musí byť uvedené heslo: „PONUKA TRAKTOR“.
Termín podávania ponúk: do 19.07.2019 do 13:00 hod.
Ponuka sa podáva na tlačive, ktoré je súčasťou tohto oznámenia.
Hodnotiace kritéria: 100% najvyššia ponúknutá cena.

Obhliadka: Záujemcovia si môžu traktor obhliadnuť.
Kontaktná osoba: Ing. Karol Graňák - starosta obce, tel. číslo: 0905 355 624

V Oravskej Jasenici, dňa 11.07.2019

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.