Menu

Úradné hodiny počas sviatkov

Úradné hodiny počas sviatkov:

23.12.2019 (pondelok)       zatvorené

27.12.2019 (piatok)            zatvorené

30.12.2019 (pondelok)       8:00 – 13:00

31.12.2019 (utorok)           zatvorené

V súrnych prípadoch volajte:

p. Ferancová 0911 918 990

p. Pavčová 0905 147 679

Výzva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne

Výzva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne

Výzva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje občanov v súvislosti s ochranou majetku a bezpečnosťou situáciou  v mestách a obciach okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, že v poslednom období bol zaznamenaný v služobnom obvode okresného riaditeľstva zvýšený počet krádeží vlámaním do rodinných domov. Páchatelia sa zameriavajú na rodinné domy v podvečerných hodinách, ktoré majitelia opúšťajú z dôvodov účastí na svätých omšiach, rodinných návštev, večerných nákupov a pod. 
Polícia sa preto i týmto spôsobom obracia na občanov, aby boli  opatrní a všímaví, aby cudzie osoby nevpúšťali do bytov, domov a dvorov a aby o pohybe podozrivých osôb resp. cudzích  motorových vozidiel vo svojom bydlisku podľa možností neodkladne informovali políciu na tel. č. 158, ktoré je bezplatné.

Pozvánka-zasadanie OZ 16.12.2019

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d
- zmluva o nájme (OVS) - ikona pdf d 
- Rozpočet obce na rok 2020 - ikona pdf d 
- návrh VZN o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou - ikona pdf d

- Program odpadového hospodárstva obce Oravská Jasenica na roky 2016-2020 -ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa 06.12.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 16. decembra 2019 t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba komisií
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rozpočet obce na rok 2020
6. Zmluva o nájme medzi obcou Oravská Jasenica a OVS a. s. Dolný Kubín
7. POH obce Oravská Jasenica na roky 2015- 2020
8. Návrh VZN o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
10. Interpelácia poslancov
11. Záver.

Ing. Karol Graňák v. r.
      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 18.11.2019

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d
- návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - ikona pdf d
- návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou - ikona pdf d 
- návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci - ikona pdf d 
- zásady hospodárenia s financiami obce - ikona pdf d
- zásady hospodárenia s majetkom obce - ikona pdf d
- návrh úpravy poplatku za odpady - ikona pdf d 
- žiadosť CVČ Maják - ikona pdf d
- predkladacia správa - ikona pdf d
- zmluva o nájme (urbár) - ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa  11.11.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 18. novembra 2019 t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba komisií
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Realizácia kanalizácie Mutné, Oravské Veselé – Oravská Jasenica – predkladá Ing. Bakoš – výrobný riaditeľ OVS
6. VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. VZN obce o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
8. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce
9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
10. Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov parcelné číslo 602/12, 602/13, 602/14, 602/15,602/16,602/18,603/3,603/4,604/6 v celkovej výmere 4993 m2 pre Rudolfa Buchu, bytom Oravská Jasenica č.d.438
11. Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov parcelné číslo 588/2, 588/4, 601/3,602/19, 602/23 602/24 ,602/27 ,603/7, 603/9, 603/10, 603/11 v celkovej výmere 3563 m2 pre Milana Jadroňa, bytom Oravská Jasenica č.d.294
12. Žiadosť CVČ Maják Námestovo o poskytnutie finančných prostriedkov na deti navštevujúce záujmové krúžky v CVČ Maják.
13. VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Oravská Jasenica
14. Odstúpenie spoluvlastníkoch podielov od Lukáša Gajdoša, bytom Oravská Jasenica č.d.396 a Dávida Gajdoša, bytom Námestovo Slnečná 162/9 Námestovo, od každého ? -icu, v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kú obce Oravská Jasenica, zapísanej na LV číslo 547, parcele C-KN číslo 1357/5 zastavané plochy a nádvoria, ale len v tej časti, ktorá na základe GP číslo 34/2015 zodpovedá dielu č.2 o výmere 44 m2 a ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C-KN číslo 3430/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2.
15. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 35/40-in od Michala Gracíka, bytom Oravská Jasenica č.d.314 v nehnuteľnosti zapísanej na LV číslo 2277, parcelné číslo E-KN 1422, ale len v tej časti , ktorá na základe GP číslo 17883369-076/2014 vytvára parcele C-KN číslo 3431/12 o výmere 36 m2 za cenu 8,19 / m2 t. j. 257,04 € za celý podiel.
16. Zmluva o nájme medzi Združením bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica pozemkové spoločenstvo Oravská Jasenica a obcou Oravská Jasenica- predmetom nájmu sú pozemky parcelné číslo 803/46 a 803/47 – schválenie.
17. Zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva číslo 18/2015 bod B5 zo dňa 15.5.2015, 59/2016 zo dňa 17.10.2016,76/2016 zo dňa 9.12.2016, 94/2017 zo dňa 27.3.2017, 243/2018 zo dňa 8.10.2018, 238/2018 zo dňa 8.10.2018
18. Dotácia ZŠ s MŠ na plánované aktivity v rámci výchovno–vzdelávacej činnosti pre žiakov na rok 2020.
19. Informácie starostu obce
20. Interpelácia poslancov OZ.
21. Záver.

Ing. Karol Graňák v. r.
      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:  - Personalista a účtovník v Základnej škole s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica

Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica č. 141

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: 
- Personalista a účtovník v Základnej škole s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica

Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 vyhlasuje:
Výberové konanie číslo: VK č. 1/03/2019
Kraj: Žilinský
Názov pozície: Personalista a účtovník
Počet voľných miest: 1
Termín výberového konania: 18. novembra 2019 o 16.00 hod. v budove školy
Miesto výkonu práce: Oravská Jasenica 141
Termín nástupu: 2. december 2019 počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky

Požiadavky na zamestnanca:
minimálne úplné stredné vzdelanie - ekonomické, účtovníctvo
praktické skúsenosti so spracovaním miezd a mzdovej agendy v školstve,
praktické skúsenosti so spracovaním podvojného účtovníctva v rozpočtovej organizácii

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- profesionálny a zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam,
- samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť,
- potrebná znalosť legislatívy podmienkou,
- profesijná mlčanlivosť podmienkou,
- vítaná znalosť v programe VEMA a WIN IBEU.

Mzdové a osobitné podmienky
* podľa platných platových predpisov vo verejnej správe v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky praxe, náročnosti a zodpovednosti za prácu,
* sociálna starostlivosť v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní
Životopis a motivačný list je potrebné zaslať do 8. novembra 2019 do 15.00 hod. na adresu Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica.
Každý uchádzač o pracovnú pozíciu, ktorý spĺňa požadované kritériá, bude telefonicky kontaktovaný a pozvaný na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2019 (pondelok) o 16.00 hod. v budove školy.                                                                                      

Ing. Marcela Prielomková, RŠ

 

0č.t.: 043/5525115  bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.   expozitúra Námestovo                          
029 64 Oravská Jasenica  141    č.ú.: SK24 5600 0000 0040 4086 3001  E-MAIL:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.       
IČO: 37810308
   DIČ: 2021646759

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.