Menu

Úradné hodiny počas sviatkov

Úradné hodiny počas sviatkov:

23.12.2019 (pondelok)       zatvorené

27.12.2019 (piatok)            zatvorené

30.12.2019 (pondelok)       8:00 – 13:00

31.12.2019 (utorok)           zatvorené

V súrnych prípadoch volajte:

p. Ferancová 0911 918 990

p. Pavčová 0905 147 679

Výzva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne

Výzva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne

Výzva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje občanov v súvislosti s ochranou majetku a bezpečnosťou situáciou  v mestách a obciach okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, že v poslednom období bol zaznamenaný v služobnom obvode okresného riaditeľstva zvýšený počet krádeží vlámaním do rodinných domov. Páchatelia sa zameriavajú na rodinné domy v podvečerných hodinách, ktoré majitelia opúšťajú z dôvodov účastí na svätých omšiach, rodinných návštev, večerných nákupov a pod. 
Polícia sa preto i týmto spôsobom obracia na občanov, aby boli  opatrní a všímaví, aby cudzie osoby nevpúšťali do bytov, domov a dvorov a aby o pohybe podozrivých osôb resp. cudzích  motorových vozidiel vo svojom bydlisku podľa možností neodkladne informovali políciu na tel. č. 158, ktoré je bezplatné.

Pozvánka-zasadanie OZ 16.12.2019

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d
- zmluva o nájme (OVS) - ikona pdf d 
- Rozpočet obce na rok 2020 - ikona pdf d 
- návrh VZN o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou - ikona pdf d

- Program odpadového hospodárstva obce Oravská Jasenica na roky 2016-2020 -ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa 06.12.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 16. decembra 2019 t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba komisií
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rozpočet obce na rok 2020
6. Zmluva o nájme medzi obcou Oravská Jasenica a OVS a. s. Dolný Kubín
7. POH obce Oravská Jasenica na roky 2015- 2020
8. Návrh VZN o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
10. Interpelácia poslancov
11. Záver.

Ing. Karol Graňák v. r.
      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.