Menu

mobilná aplikácia - ORAVSKÁ JASENICA

oravská jasenica

Chcete vedieť čo sa deje vo Vašej obci Oravská Jasenica?
Mobilná aplikácia Oravská Jasenica zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v obci.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z obecného rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase.  Priblížiť sa chceme aj častiam, kde zatiaľ obecný rozhlas nie je.
Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma Google Play (Obchod Play) alebo AppStore aplikáciu ,,Oravská Jasenica.
Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte dostupný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia ‘Oravská Jasenica’ je tu pre Vás.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo AppStore stačí zadať kľúčové slová ‘oravska jasenica’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov. 

 

Hlavné funkcie aplikácie:

 • Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou PUSH správy s vlastnou ikonkou (Oravská Jasenica) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.
 • Kontakty na samosprávu a iné subjekty v obci Oravská Jasenica.
 • Odpočet dní do predmetného dňa.
 • Identifikácia neprečítaných správ.
 • Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.
 • Susedský Bazár
 • Ankety
 • Podnety občanov
 • Kalendár
 • Zvozový Kalendár
 • Aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje (okrem modulov Susedský Bazár a Podnety Občanov pokiaľ ich sami zadáte

Výsledky volieb do NRSR 29.02.2020

ODPIS ZÁPISNICE ikona pdf d

Okrsková volebná komisia v Oravskej Jasenici zverejňuje výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29.02.2020

Počet volebných okrskov 1

Počet voličov zapísaných v zozname voličov .............................. 1388
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ............................. 1076
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 ........................ 1068
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ................       8
Počet platných odovzdaných hlasov ............................................ 1065

výsledky

Výzva občanom

VÝZVA OBČANOM

 „Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách.

Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty.

Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

Výzva seniorom

Pozvánka-zasadanie OZ 10.02.2020

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa 31.01.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 10. februára t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Schválenie Koncepcie práce s mládežou v obci Oravská Jasenica na roky 2020 – 2027 a Akčný plán na roky 2020 -2021.
 4. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 2.2017, Kód   výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18.na realizáciu projektu  s názvom Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica, ktorý bude realizovaný obcou Oravská Jasenica.
 • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu  83 000,00 EUR
 1. Návrh poplatkov za prenájom kultúrneho domu.
 2. Odkúpenie pozemku od p. Petra Žofaja a manž. Márie Žofajovej rod. Vaterkovej bytom Oravská Jasenica 492 parcelné číslo 1019/13 o výmere 20 m2
 3. Značenie ulíc.
 4. Interpelácia poslancov.
 5. Záver

 

Ing. Karol Graňák v. r.
      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.