Menu

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – žiadosť o stanovisko

PDF dokument zobraziť TU: ikona pdf d

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33B,  010 08 Žilina

 

Váš list č. zo dňa:     Naše číslo:                                             Vybavuje:         Žilina:
                                 OU-ZA-OSZP2-2020/003677-67/Gr      Ing. Grófová     20.04.2020

 

Vec: Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – žiadosť o stanovisko            

            Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina, doručil dňa 09. 04. 2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ ktorú Vám  podľa § 10 ods. 1 zákona ako dotknutej obci zasielame.

         Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  Vás vyzýva, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec  informovali  do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o správe o hodnotení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa musí byť verejnosti sprístupnená najmenej po dobu 21 dní  od jej doručenia.

        Vaše písomné stanovisko k správe o posúdení strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1) zákona,  prosíme doručiť na adresu: Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, tunajší úrad podľa § 12 ods. 3 zákona, nemusí naň prihliadať. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,   do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na internetovej stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Konzultácie v zmysle § 63 zákona  k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8.00 – 14.00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,  tel. č. 041/733 5696.

S pozdravom

                                                                            Ing. arch. Pavel Kropitz
                                                                                vedúci odboru

Rozdeľovník :

1. Obce a mestá v ŽSK – e-mailom (315)                                                              

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.04.2020 do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisovOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                    VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Námestovo od 18. apríla 2020, 07:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z a k a z u j e :
? fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
? vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
? zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í  najmä:
? zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
? zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
? udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
? prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
? vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Pozvánka zasadanie OZ 27.04.2020 -01

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d
- k bodu 3 ikona pdf d
- k bodu 4 -
ikona pdf d
- k bodu 5 -ikona pdf d
- k bodu 6 - ikona pdf d 
- k bodu 7 - 
ikona pdf d
- k bodu 8 - 
ikona pdf d
- k bodu 9 - 
ikona pdf d
- k bodu 10 - 
ikona pdf d
- k bodu 11 - ikona pdf d


V Or. Jasenici dňa 20.04.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa 27.apríla  t. j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Situácia v obci v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID19 – informácia starostu obce
4. Prognóza vývoja rozpočtu obce na rok 2020 – informácia starostu obce
5. Financovanie originálnych kompetencií obce v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou COVID 19- informácia starostu obce
6. Zrušenie zmena uznesenia číslo 08/2008 – návrh starostu obce
7. Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu Námestovo
8. VZN obce o poskytovaní dotácií – na schválenie
9. VZN obce o čase predaja – na schválenie
10. Žiadosť o odkúpenie obecného majetku – časti parcele E-KN 3598/1 o výmere 118 m2 pre Bc. Emíliu Ferancovú rod. Šatanovú, trvale bytom Oravská Jasenica č.d.111
11. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Oravská Jasenica a SSD a. s. Žilina – Schválenie
12. Interpelácia poslancov
13. Záver

 

Upozornenie :
Podľa § 48 odst.4 písmeno e zákona číslo 355/2007 Zb. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zasadnutie obecného zastupiteľstva vylúčená verejnosť. Verejnosť môže zasadnutie obecného zastupiteľstva sledovať na web stránke obce kliknutím na odkaz zastupiteľstvo a záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bude zverejnený v súlade s § 30f zákona číslo 369/1990 Zb. z.

Ing. Karol Graňák v. r
      starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.