Menu

Zberný dvor zoznam druhov odpadov

Obec Oravská Jasenica

Oravská Jasenica 142, 029 64 Oravská Jasenica

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá v zariadení na zber odpadov – v Zbernom dvore

Zoznam odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória

20 01 10

šatstvo

O

20 02 01

biologický rozložiteľný odpad

O

20 03 07

objemný odpad

O

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.