Menu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. ...../2017,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 –

o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica

VZN č.01/2016- o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica

 sa mení a dopĺňa takto:

Čl.I

V časti §8 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa mení odstavec 3 , ktorý znie : Poplatok za drobný stavebný odpad v množstve do 1 m3 na osobu a rok je súčasťou miestneho poplatku za odpady.

Čl. II

 

V časti §8 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa mení odstavec 4 , ktorý znie : Obyvatelia obce môžu drobný stavebný odpad odovzdať kedykoľvek počas otváracej doby na Zbernom dvore v Oravskej Jasenici.

Čl.III

 

V časti §8 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa mení odstavec 5 , ktorý znie : Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob a vriec určených na zmesový komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby a vrecia.

 

Čl.IV

V časti §10 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi sa mení odstavec 6 , ktorý znie : Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch v prípade individuálnej bytovej výstavby, obec zabezpečí veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú permanentne umiestnené na zbernom dvore v Oravskej Jasenici.

Čl.V

V časti §10 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi sa mení odstavec 7, ktorý znie: Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad do nádob a vriec určených na zmesový komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby a vrecia.

Čl.VI

V časti §12 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi sa mení odstavec 5, ktorý znie: Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje na Zbernom dvore v Oravskej Jasenici do kontajnera v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré sa obyvatelia zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. VII

1. Toto VZN bolo schválené obecným/mestským zastupiteľstvom obce .......... dňa ................

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od .....................

V .............. dňa ..................

                                                                                                           starosta obce

Vyvesené pred schválením: 30.11.2017

Zvesené pred schválením: 15.12.2017

Vyvesené po schválení: 16.12.2017

Zvesené po schválení: 31.12.2017 

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2017 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.