Menu

Pozvánka na OZ 11.12.2015

Starosta obce

         Oravská Jasenica

                                                    V Or.Jasenici dňa  27.11.2015

          - poslancom OZ

   - kontrolórovi OZ

               

                                      P O Z V Á N K A .

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                       

                              z v o l á v a m

riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa

 

11.decembra 2015 t.j. v piatok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu

s nasledovným programom :

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 5.  Dodatok č.4 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
 6. Dodatok č.2 k VZN č.4/2013 O určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií
  ZŠ s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici
 7. Návrh príspevkov na financovanie voľno časových aktivít detí a žiakov ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici
 8. Návrh príspevku ( dodatok č.1 k zmluve) na financovanie voľno časových aktivít detí a žiakov navštevujúcich CVČ Maják Námestovo
 9. Návrh nákupu ozvučenia pre KD a cintorín
 10. Rozpočet obce na roky 2016-2018
 11. Plán opravy ciest v obci
 12. Návrh na odkúpenie komunikácie nad kostolom od OVS a.s. Dolný Kubín
 13. Diskusia
 14. Záver

                                                                            Ing.Karol Graňák v.r.

                                                                                   starosta obce

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2017 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.