Menu

Výberové konanie na pracovnú pozíciu

biela orava.jpgMiestna akčná skupina Biela Orava

                                                   Beňadovo č. 66, 02963  Beňadovo

                                                   Tel: 0905 979 718, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Web: www.masbielaorava.sk

                                                   IČO: 42387311

Miestna akčná skupina Biela Orava vyhlasuje

výberové konanie na pracovnú pozíciu

Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér Miestnej akčnej skupiny Biela Orava  (Hlavný pracovný pomer)

Počet obsadzovaných pracovných pozícií: 2

Pracovné úlohy a zodpovednosť:

Vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje odborné činnosti:

 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,
 • príjem a registrácia žiadostí o príspevok,
 • výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok,
 • príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa,
 • sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa,
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi,
 • účtovanie o poskytnutých príspevkoch užívateľom,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh.

Vo vzťahu k realizácii projektu na chod MAS zabezpečuje:

 • vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány,
 • účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS*,
 • vedenie agendy personalistiky a miezd*,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh,

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky.
 • skúsenosť s prípravou/implementáciou/riadením projektov spolufinancovaných z regionálnych/národných/medzinárodných grantov, resp. fondov EÚ.
 • Znalosť Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, ako aj problematiky EŠIF je vítaná.

Všeobecné spôsobilosti:

 • Schopnosť tímovej práce, informačná gramotnosť (ovládanie základných kancelárskych softvérových balíkov, príp. grafických programov, práca s web stránkami).
 • Vodičský preukaz skupiny B.

 Ďalšie požiadavky:

 • znalosť anglického a/alebo poľského jazyka je výhodou
 • trvalý pobyt v území MAS Biela Orava

Požadované  doklady:

 • životopis - Europass,
 • referencie z oblasti prípravy/implementácie/riadenia projektov, prípad. odporúčania z predchádzajúcich zamestnaní.
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Doklady je potrebné doručiť do 19. 01. 2018 poštou, alebo osobne na adresu: Miestna akčná skupina Biela Orava, Beňadovo č. 66, 029 63 p. Mútne . Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér“. Rozhodujúci je dátum doručenia!

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu využiť telefonické poskytovanie informácií v pracovných dňoch od 8,00hod-16,00hod, č. tel. 0918 631 982, Mgr. Mária Ondreková, manažérka združenia.

Dátum výberového konania: 22.01.2018, o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu BREZA.

Zverejnenie zámerov obce Oravská Jasenica

Zverejnenie zámerov obce Oravská Jasenica o predaji pozemkov ako prípadov hodných osobitného zreteľa v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov.

1.A.Obec Oravská Jasenica  v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zverejňuje zámer predaja  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica ,  nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá dielu č. 3 o výmere 18 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 315/4 – t. t. p. o výmere 18 m2 do výlučného vlastníctva  Františka Feranca , bytom Oravská Jasenica č.d.178 za1 €.

B. Zámer obce predať pozemok v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, obec Oravská Jasenica odôvodňuje tým, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou Oravská Jasenica, ktoré sa usktutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvične.

2.A.Obec Oravská Jasenica  v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zverejňuje zámer predaja  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica ,  nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá dielu č. 9 o výmere 77 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 325/1 – t. t. p. o výmere 77 m2 a dielu č. 16 o výmere 25 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 328/7 – zast. plochy a nádvoria o výmere 25 m2 do svojho výlučného vlastníctva Štefanovi Laštíkovi,  trvale bytom: Oravská Jasenica 131 za1 €.

B. Zámer obce predať pozemok v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, obec Oravská Jasenica odôvodňuje tým, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou Oravská Jasenica, ktoré sa usktutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvične.

3.A. Obec Oravská Jasenica  v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zverejňuje zámer predaja  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica ,  nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá dielu . 12 o výmere 180 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 325/5 – t. t. p. o výmere 180 m2 do výlučného vlastníctva Ignáca Prielomeka, trvale bytom: Hamuliaková 185, 029 01 Námestovo

B. Zámer obce predať pozemok v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, obec Oravská Jasenica odôvodňuje tým, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou Oravská Jasenica, ktoré sa usktutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvične. 

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2018 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.